مشخصات پروژه

  • مجتمع مسکونی حافظ

  • محل پروژه : ایران ،
  • نوع پروژه : طراحی ،
  • معمار : محمد رحیمی زاده ،
  • مقیاس : یزرگ ،


تصاویر و ویدیوها