مشخصات پروژه

  • Dubai Healthcare city

  • نوع پروژه : طراحی ،
  • مقیاس : یزرگ ،تصاویر و ویدیوها